Hirdetés

2020. augusztus 12. (szerda) Klára

Baja

2014.04.10. 19:07:44

HASZNÁLATI MELEGVÍZ MÉRŐ ÓRÁK ELLENŐRZÉSE: 2014. ÁPRILIS-MÁJUS

A Baja Energetika Kft ezúton is felhívja a tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy használati melegvíz szolgáltatás során a távhőszolgáltató évente egyszeri, illetve tulajdonos változás esetén eseti alkalommal, a távhőszolgáltató által előre történő kiértesítésben meghatározott időpontban vagy a Felhasználóval/Díjfizetővel előre egyeztetett időpontban végzi el a Felhasználó tulajdonában lévő, elszámolás alapjául szolgáló használati melegvíz mérő berendezések leolvasását. A használati melegvíz mérő órák ellenőrzéséről, leolvasásáról jegyzőkönyv készül, melyet a Felhasználó ellenjegyez.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (TSzt.) végrehatásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete (Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat – TKSZ.) 15.1 pontja szerint a távhőszolgáltató jogosult a felhasználó vételezését, a felhasználói berendezés állapotát a felhasználási helyen ellenőrizni. Az ellenőrzést az ingatlan tulajdonosának, illetőleg használójának személyes érdekei figyelembevételével – a veszélyhelyzet vagy annak gyanúját kivéve – munkanapokon, 8 és 20 óra között lehet elvégezni.

A TKSZ. 15. 2 pontja szerint a fenti pontban ismertetett ellenőrzés, a szabálytalan vételezésre utaló körülmény vizsgálata, továbbá a TSzt. 51. § (3) a) és b) pontjai szerinti távhőszolgáltatás felfüggesztésének érdekében a Felhasználó illetőleg a Díjfizető köteles a távhőszolgáltató alkalmazottja számára a felhasználási helyre való bejutást lehetővé tenni, továbbá a TKSZ. 17. 3 pontja szerint az elszámolás alapjául szolgáló mérők leolvasása a távhőszolgáltató feladata. A mérők leolvasását és fenntartását a Felhasználó köteles lehetővé tenni.

A fentiek alapján a Társaság tértivevényesen megküldi a Felhasználók részére a használati melegvíz órák leolvasási időpontját tartalmazó levelet, mely szerint a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül a levélben megadott telefonszám hívásával lehetőség van a leolvasási időpont módosítására.

A Baja Energetika Kft-nek törvényileg előírt egyik feladata a használati melegvíz mérő órák évente egyszeri ellenőrzése és leolvasása, ezért amennyiben az ellenőrzés és leolvasás a kiértesítés ellenére a Felhasználónak/Díjfizetőnek felróható okból hiúsul meg, úgy a Társaság jogosult megkeresni a Bajai Járási Hivatalt, aki elrendelheti a távhőszolgáltató hatósággal történő bejutását a felhasználási helyre a TSzt. 51. § (8) bekezdése alapján.