Hirdetés

2020. augusztus 12. (szerda) Klára

Baja

2019.11.21. 8:02:16

A Baja Energetika Kft. közleménye

A hiteles távfűtés mérése kérdésekben felmerült témakörökkel kapcsolatos jogszabályi helyek – és azok alapján a válaszok az alábbiak:

A) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban Tszt.), valamint A Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005(VIII.15.) kormány rendelet 3. sz. melléklete (Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat, továbbiakban: Tksz) értelmében:

1. Tszt. 3.§ v) pont:

üzletszabályzat: a távhőszolgáltató által készített azon dokumentum, amely a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a távhőszolgáltató működését és meghatározza a távhőszolgáltató kötelezettségeit és jogait, szabályozza a távhőszolgáltató és a felhasználó szerződéses viszonyát, a mérés és elszámolás rendjét, valamint a szolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a felhasználók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel (a továbbiakban: felhasználói érdekképviselet) való együttműködését;

2. Tszt. 43. § (1) bekezdés:

A szolgáltatott és a felhasznált távhő díjának elszámolása hiteles hőmennyiségmérés alapján történik.

3. Tszt. 43. § (5) bekezdés:

A felhasznált távhő mennyisége épületrészenként (pl. lakásonként) is mérhető és elszámolható, ha a felhasználók a távhő mennyiségének hiteles mérésére alkalmas mérőeszköz felszerelését, valamint a felhasználói berendezés ehhez szükséges átalakítását a saját költségükön, az épület valamennyi épületrészében megvalósítják, és a hiteles mérés feltételeit folyamatosan biztosítják.

4. Tksz 18.2.:

18.2. A felhasználók által fűtési célra elfogyasztott hőmennyiség meghatározása történhet:

18.2.1. a felhasználási helyet ellátó hőközpontban, hőfogadó állomáson beépített hiteles hőmennyiségmérőn történő méréssel, vagy

18.2.2. a Tszt. 43. § (5) bekezdésében szabályozott esetben a felhasználó által fűtési célra felhasznált hőmennyiség épületrészenkénti hiteles mérésével, vagy

18.2.3. a felhasználási helyet ellátó hőközpontban, hőfogadó állomáson a fűtési célra és a használati melegvíz-készítés céljára elfogyasztott, hiteles hőmennyiségmérővel mért összes hőmennyiség, valamint a használati melegvíz-készítés céljára elfogyasztott, a 18.3.1., vagy 18.3.3., vagy 18.3.4. pontjaiban szabályozott módon meghatározott hőmennyiség különbségeként.

B) A Baja Energetika Kft. hatályos Üzletszabályzata (Fogyasztóvédelmi Hatóság által véleményezett, helyi Önkormáyzat Képviselő Testülete által jóváhagyott dokumentum) értelmében:

1. 11.1 pont a) pont:

A szolgáltatott és a felhasznált távhő díjának elszámolása hiteles hőmennyiség- és vízmérés alapján történik.

2. 11.1 pont h) pont:

Épületrészenként (lakásonként) az egyedi mérőeszközök beépítési helyét a hiteles mérés megvalósítása érdekében a mérőre vonatkozó beépítési követelmények betartásával úgy kell kialakítani, hogy az adott épületrész egészének hőfelhasználását mérje (a hőmennyiségmérő és a használati melegvízmérő felhasználói vezetékhálózaton történő elhelyezését - amennyiben felek másként nem állapodnak meg - lakáson kívül (például lépcsőház) kell megvalósítani). A mérőhely kialakításához a Távhőszolgáltató által mindenkor elfogadott hiteles mérőműszerek beépítésére és a rendszer kiépítésére vonatkozó műszaki előírásokat a Távhőszolgáltatóval előzetesen egyeztetni kell.

3. 11.1 pont l) pont:

A Felhasználó tulajdonában lévő elszámolási mérőeszközök felszereléséről, leszereléséről és cseréjéről, hitelesítéséről a mérőműszer leszereléskori adatairól a Felhasználó előzetesen írásban értesíti a Távhőszolgáltatót. Távhőszolgáltató és a Felhasználó képviselője a leszerelésről jegyzőkönyvet vesznek fel.

C) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Baja város területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 12/2015.(V.29.) rendelete értelmében:

1. 14.§ (1)-(3) bekezdések:

(1) A mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén az elszámolási hőmennyiségmérés helye a felhasználói, illetőleg a szolgáltatói hőközpont vagy hőfogadó állomás (gépészterem) hőfogadó egysége, az épületrészek előtti felhasználói vezetékszakasz közvetlen része, amelybe a mérőeszközt, a forgalmazó vagy szállító által megadott, a mérő hitelesítési engedélyében előírt beépítési követelmények betartásával kell beszerelni.

(2) Egyedi mérés esetén az épületrész felhasználását mérő elszámolási hőmennyiségmérő és az elszámolási használati melegvíz-mérő berendezések felhasználói vezetékhálózaton történő elhelyezését - amennyiben felek másként nem állapodnak meg - lakáson kívül (például lépcsőház) kell megvalósítani. A mérőre vonatkozó beépítési követelmények betartásával úgy kell kialakítani, hogy az adott épületrész egészének hőenergia- és használati melegvíz felhasználását mérje.

(3) A mérőhely kialakításához a távhőszolgáltató által elfogadott hiteles mérőműszerek beépítésére és a rendszer kiépítésére vonatkozó műszaki elvárásokat a távhőszolgáltatóval előzetesen egyeztetni kell.

2. 15.§ (2) bekezdés:

Az elszámolási hőmennyiségmérő és az elszámolási vízmérő hiteles állapotban tartásáról, fenntartásáról - eltérő megállapodás hiányában - annak tulajdonosa gondoskodik.

3. 27.§ (6) bekezdés:

Az épületrészenkénti egyedi hőmennyiség-mérés esetén történő hőfogyasztás elszámolására a felhasználói, díjfizetői közösség és a távhőszolgáltató között abban az esetben jöhet létre közszolgáltatási szerződés, ha a felhasználási hely alá tartozó minden egyes épületrészben felszerelt hiteles hőfogyasztás-mérővel mérhető a hőfogyasztás.

Továbbiakban megjegyezendő, hogy amennyiben nem hiteles mérőműszerrel mérik a lakások felhasznált hőmennyiségét, úgy az elszámolás - nem hiteles mérők ténye alapján – az Üzletszabályzat 8. sz. Melléklet 16. pontja (Általános Közszolgáltatási Szerződés Egyedi Mérés szerinti elszámolás esetén) értelmében:

Abban az esetben, ha az Ingatlantulajdonos, vagy a Felhasználó/díjfizető az épületrészenként hiteles hőmennyiségmérés feltételeit (Tszt. 43.§ (5) bek.) az Ingatlan valamennyi épületrészében a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem biztosítja, úgy a Szolgáltató jogosult a légköbméteres arányú elszámolásra áttérni, amelyről köteles az Ingatlantulajdonost és a Felhasználókat/díjfizetőket írásban értesíteni. Ezzel egyidejűleg a Szolgáltató köteles a légköbméteres arányú elszámolás szerinti szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatosan az Ingatlantulajdonos részére ajánlatot tenni.